Serwis CBR i aplikacja Cash Balance Reader znajdują się w fazie testowej, której głównym celem jest pomiar popytu na usługę oraz rozwój listy obsługiwanych systemów według zapotrzebowania użytkowników.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego CBR.ebizpro.pl i aplikacji Cash Balance Reader z dnia 06.03.2016 (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego CBR.ebizpro.pl i aplikacji Cash Balance Reader, a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także warunki płatności i tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Właścicielem serwisu internetowego CBR.ebizpro.pl i aplikacji Cash Balance Reader jest firma Grand Syndicate z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ulicy Potokowej 27 zwana dalej „Operatorem”. Ze względu na fazę testową systemu CBR firma nie została jeszcze oficjalnie zarejestrowana.
 4. Operator oświadcza, iż jest twórcą serwisu CBR.ebizpro.pl i aplikacji Cash Balance Reader, które podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 5. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Usługi tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu w brzmieniu tu określonym.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Serwis – portal internetowy CBR.ebizpro.pl dostępny pod adresem internetowym http://cbr.ebizpro.pl/ prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z usług opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Aplikacja – oprogramowanie Cash Balance Reader dostępne do pobrania po opłacie abonamentu, które działa w połączeniu z Serwisem.
 3. Użytkownik – klient, który zaakceptował Regulamin i uzyskał dostęp do Serwisu. Użytkownik korzysta z usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną.
 4. Rejestracja – jednorazowa czynność założenia konta w Serwisie, dokonana przez Użytkownika.
 5. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która jest jednocześnie jego oznaczeniem służącym do korzystania z Serwisu.
 6. Hasło – określony przez Użytkownika ciąg znaków, służący do zabezpieczenia swojego dostępu do serwisu.
 7. Konto – zbiór usług w ramach Serwisu przypisany konkretnemu Użytkownikowi . Konto posiada unikalną nazwę i hasło.
 8. Usługi – Usługa bądź Usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora dostępne w ramach Serwisu i Aplikacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Okres abonamentowy – okres użytkowania konta zgodny z wykupionym u Operatora pakietem, za który Użytkownik uiścił opłatę abonamentową.
 10. Opłata abonamentowa – opłata wnoszona z góry z tytułu użytkowania serwisu, w wysokości określonej w danym pakiecie, wykupionym przez Użytkownika.
 11. Pakiet Abonamentowy – czasowy wariant działania Konta, który wybiera Użytkownik i zobowiązuje się opłacać Opłatę abonamentową zgodną z wybranym Pakietem Abonamentowym.
 12. Cennik – wykaz opłat za korzystanie z różnych pakietów abonamentowych zawierających wybrane usługi dostępny pod adresem internetowym → http://cbr.ebizpro.pl/cennik
 13. Właściciel/administrator Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.
 14. Panel Ustawień Konta – podstrona Serwisu znajdującą się pod adresem http://cbr.ebizpro.pl/membership-account/, w której Właściciel Konta może personalizować ustawienia Konta.
 15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 16. Regulamin – niniejszy regulamin

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej → http://cbr.ebizpro.pl/regulamin-tos/ i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie cyfrowe.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze plików cookies niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.
 3. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie → http://cbr.ebizpro.pl/polityka-prywatnosci-privacy-policy/
 4. Operator ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z roszczeniami osób trzecich, wynikających z treści wspomnianych reklam.
 5. Właścicielem Serwisu świadczącym usługi opisane w regulaminie jest Operator.
 6. Operator poprzez wykorzystanie serwisu i aplikacji świadczy usługę wsparcia zarządzania finansowego dla freelancerów i partnerów internetowych programów zarobkowych (programy partnerskie, revshare, mlm itd.). Monitoring sald gotówkowych w serwisach zewnętrznych na żądanie lub automatycznie w określonym interwale czasowym, ich sumowanie oraz prezentacja wzrostów, spadków i środków gotowych do wypłaty.
 7. Prawo do bezpłatnego zgłaszania nowych programów do monitoringu w CBR mają Użytkownicy, który wykupili przynajmniej Pakiet CBR 30. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego dodania zgłoszonych programów, jednak zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu do 14 dni.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej drogą poczty elektronicznej pod adresem lipski@cbr.ebizpro.pl lub kostek@cbr.ebizpro.pl.
 9. Operator ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu, Aplikacji oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 10. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Serwisu, jeżeli Użytkownik nie spełni warunków Rejestracji i użytkowania Konta określonych w Regulaminie. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 11. Operator ma prawo, bez konieczności informowania Użytkownika, powierzyć obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 12. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności. Jednak najważniejsze jest właściwe zachowanie Użytkownika (szyfrowanie, anonimizacja, ochrona loginów i haseł itp.), które finalnie odpowiada za bezpieczeństwo jego danych.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi bezpieczne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 15. Operator oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do Serwisu i Aplikacji za wyjątkiem tych, które należą do ich właścicieli i pochodzą ze źródeł stanowiących zbiór darmowego programowania (OpenSource).

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu i Aplikacji

 1. Użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu otrzymuje dostęp do serwisu i aplikacji instalowanej na własnym komputerze.
 2. Dostęp do konta posiadają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie.
 3. Zapłata za usługę następuje z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych lub też przelewem na podane konto. W przypadku przelewu na konto dostęp do Serwisu zostanie uruchomiony po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Operatora. Czas abonamentu liczy się od dnia uruchomienia dostępu do serwisu i aplikacji.
 4. Z Serwisu można korzystać po zalogowaniu się Użytkownika na stronie głównej Serwisu poprzez wpisanie nazwy użytkownika oraz Hasła. Korzystanie z aplikacji wymaga wpisania nazwy użytkownika i hasła podczas startu programu na własnym urządzeniu.
 5. Użytkownik nie może udostępniać swojego hasła osobom trzecim.
 6. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu korzystania z Serwisu na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Jeżeli Użytkownik ma problemy z dostępem do swego konta, a w szczególności zapomniał Hasła, powinien skontaktować się z Działem Obsługi w celu odzyskania dostępu do Konta.
 8. Operator ma prawo do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Serwisu w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu Serwisu,
  3. po trzykrotnym niepoprawnym logowaniu,
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działa na szkodę Operatora.
 9. W powyższych przypadkach uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana, a ewentualne odblokowanie dostępu do Serwisu może nastąpić w wyniku indywidualnych uzgodnień z Operatorem.
 10. W przypadku gdy w wyniku działań Użytkownika o których mowa w ust. 8 Operator poniósł szkodę, Użytkownik zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.
 11. Podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Operatora do:
  1. finalizacji płatności,
  2. kontaktowania się Operatora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowych usługach, aktualnościach, itp.).
 12. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach informacji podanych podczas rejestracji w Serwisie, a w szczególności adresu email.

§ 5 Rejestracja konta

 1. Dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, w sposób opisany w Regulaminie.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie, a tym samym utworzenie Konta, następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego po wyborze Pakietu abonamentowego pod adresem http://cbr.ebizpro.pl/membership-account/membership-checkout/.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: nazwa użytkownika, hasło i adres e-mail.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji formularza rejestracyjnego.
 5. Po upływie okresu abonamentowego (wyłączając Pakiet CBR 4Life), aby dalej korzystać z Konta, Właściciel Konta musi opłacić wybrany przez siebie Pakiet Abonamentowy i uiścić Opłatę Abonamentową zgodną z cennikiem usług.
 6. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do nieopłaconego Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 7. Nowy Okres Abonamentowy rozpocznie się po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej.
 8. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych, zgodnych z prawdą danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik ma obowiązek nieudostępniania swojego Hasła osobom trzecim.
 10. Wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych ponosi Użytkownik. Wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 11. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu/Aplikacji z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Abonamentowego, jeżeli zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.
 13. Pakiet CBR 4Life jest gwarantowany przez Operatora dopóki istnieje system CBR, przy czym Operator zadbał o ciągłość działania systemu. Operator zastrzega jedynie, że wystąpienie sił wyższych, czyli czynników niezależnych od Operatora, może zaburzyć ciągłość życia systemu.

§ 6 Opłaty

 1. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz dostępnych w poszczególnych Pakietach Abonamentowych usługach, znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie http://cbr.ebizpro.pl/cennik.
 2. Po upływie Okresu Abonamentowego Użytkownik zobowiązany jest dokonywać z góry, cyklicznych Opłat Abonamentowych (nie dotyczy pakietu CBR 4Life), za korzystanie z Serwisu i Aplikacji, w kwocie zgodnej z wybranym pakietem opisanym w Cenniku.
 3. Po otrzymaniu opłaty, Operator dokonuje aktywacji lub przedłużenia dostępu do Serwisu i Aplikacji.
 4. W przypadku nieodnotowania wpłaty za następny okres dostęp do Konta dla Użytkownika zostanie zablokowany.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość zmiany pakietu na wyższy. Najkorzystniej wyższy pakiet kupić pod koniec okresu obowiązywania tańszego pakietu, gdyż rekompensaty nie obowiązują.
 6. Zmiana pakietu jest wprowadzona do Serwisu przez Operatora, po uprzednim opłaceniu przez Użytkownika wymaganych płatności związanych z wybranym przez niego Pakietem Abonamentowym.
 7. Operator ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika w Serwisie.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej lipski@cbr.ebizpro.pl lub kostek@cbr.ebizpro.pl z tytułem „Reklamacja”.
 2. W treści Reklamacji powinno być zawarte: Login Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres lipski@cbr.ebizpro.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej http://cbr.ebizpro.pl/regulamin-tos/
 2. W przypadku udostępnienia na stronach Serwisu nowej wersji Regulaminu, Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu, zostanie powiadomiony o zmianach.
 3. Jeśli użytkownik nie będzie chciał zaakceptować nowej wersji Regulaminu a tym samym będzie chciał zaprzestać korzystania z Serwisu, powinien zgłosić ten fakt w ciągu 5 dni od daty pojawienia się nowego regulaminu mailem na adres elektroniczny lipski@cbr.ebizpro.pl, z podaniem w temacie wiadomości „odmowa akceptacji regulaminu”. W ciągu jednego dnia roboczego korzystanie z Serwisu zostanie dla Użytkownika zablokowane.
 4. Wszelka komunikacja między Użytkownikiem a Operatorem będzie odbywała się drogą elektroniczną przy użyciu adresów e-mail.
 5. W sprawach dotyczących świadczenia usług przez Operatora, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.